خـط ویـژه،بدون کد تماس رایگان بگیرید!

دامنه انتخابی خود را در کادر زیر بررسی نمایید.

نام دامنه را به صورت انگلیسی وارد نمایید.​

loading
لطفا نام دامنه را وارد نمایید.
لطفا تأیید کنید که شما یک ربات نیستید.

تعرفه خدمات ثبت و تمدید دامنه ساوالان هاست (میزان تخفیف برای ثبت دامنه قابل بررسی است)

کلیه قیمت ها مدت 1 ساله و به تومان محاسبه و بروز شده اند.

پیشوندثبتتمدیدانتقالتخفیف ویژهاطلاعات تخفیفنکات ضروری
.com545,700545,700545,7000
.net632,400632,400632,4000
.ir10,50010,50010,5000تخفیف اتوماتیک در ثبت و تمدید یکسالهبعضی از دامنه ها نیاز به ارائه کارت ملی دارند.
.id.ir10,50012,00010,5000تخفیف اتوماتیک در ثبت و تمدید یکسالهدارای شرایط خاص فقط اشخاص حقیقی
.co.ir16,00016,00016,0000دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
.info1,397,4001,397,4001,397,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.org744,600744,600744,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.co1,484,1001,484,1001,484,1000
.online1,749,3001,749,3001,749,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.biz912,900912,900912,9000
.my2,636,7002,636,7002,636,7000
.link535,500535,500535,5000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.help1,601,4001,601,4001,601,4000
.pro1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سالدارای شرایط خاص ، ممکن است نیاز به مدرک ترجمه شده فنی و یا دانشگاهی باشد.
.one535,500535,500535,5000
.shop1,677,9001,677,9001,677,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.blog1,397,4001,397,4001,397,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.app1,035,3001,035,3001,035,3000
.cam1,749,3001,749,3001,749,3000
.land912,900912,900912,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.academy1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.center974,200974,200974,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.store2,794,8002,794,8002,794,8000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.art1,402,5001,402,5001,402,5000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.ceo5,859,9005,859,9005,859,9000
.bio3,396,6003,396,6003,396,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.fun1,050,6001,050,6001,050,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.fit2,045,1002,045,1002,045,1000
.fan1,800,3001,800,3001,800,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.men270,300270,300270,3000
.tv1,616,7001,616,7001,616,7000
.top1,601,4001,601,4001,601,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.shopping912,900912,900912,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.world2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.site1,397,4001,397,4001,397,4000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.best1,096,5001,096,5001,096,5000
.market1,601,4001,601,4001,601,4000
.marketing2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.digital1,565,7001,565,7001,565,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.business499,900499,900499,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.media678,300678,300678,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.travel795,600795,600795,6000
.club765,000765,000765,0000
.network2,157,3002,157,3002,157,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.game23,903,70023,903,70023,903,7000
.sale678,300678,300678,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.click535,500535,500535,5000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.email1,030,2001,030,2001,030,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.gold1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.film5,003,1005,003,1005,003,1000
.gallery1,096,5001,096,5001,096,5000
.audio7,986,6007,986,6007,986,6000
.technology2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.management1,030,2001,030,2001,030,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.rest1,866,6001,866,6001,866,6000
.run851,700851,700851,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.company499,900499,900499,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.group2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.team2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.today1,030,2001,030,2001,030,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.chat1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.family1,208,7001,208,7001,208,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.fans581,400581,400581,4000
.salon974,200974,200974,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.space1,050,6001,050,6001,050,6000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.name586,500586,500586,5000
.plus2,453,1002,453,1002,453,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.pink974,200974,200974,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.menu2,014,5002,014,5002,014,5000
.fund1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.asia759,900759,900759,9000
.style1,030,2001,030,2001,030,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.life2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.tech2,448,0002,448,0002,448,0000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.press3,641,5003,641,5003,641,5000
.services1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.money1,208,7001,208,7001,208,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.photo1,601,4001,601,4001,601,4000
.live1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.xyz601,800601,800601,8000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.international974,200974,200974,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.luxury2,070,6002,070,6002,070,6000
.camp2,453,1002,453,1002,453,1000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.house2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.moda1,565,7001,565,7001,565,7000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.repair1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.yoga2,045,1002,045,1002,045,1000
.bingo2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.eu770,100770,100770,1000نیاز به آدرس معتبر اتحادیه اروپا با پشتیبانی هماهنگ نمایید.
.us622,200622,200622,2000
.cz535,500535,500535,5000
.ae2,193,0002,193,0002,193,0000
.coach2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.restaurant974,200974,200974,2000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.ca678,300678,300678,3000
.clinic2,391,9002,391,9002,391,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.cash1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.pw1,244,4001,244,4001,244,4000
.dentist2,840,7002,840,7002,840,7000
.as7,690,9007,690,9007,690,9000
.ag4,870,5004,870,5004,870,5000
.af4,972,5004,972,5004,972,5000
.global1,443,3001,443,3001,443,3000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.black2,748,9002,748,9002,748,9000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال
.ac.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای مجوز رسمی
.sch.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای مدارس و آموزشگاه های دارای مجوز رسمی
.net.ir918,000,000918,000,000918,000,0000دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
.org.ir18,00018,00018,0000دارای شرایط خاص برای سازمان های معتبر

میزبانی وب

 • هـاست لینوکس استاندارد
 • هـاست لینوکس حـرفه ای
 • هـاست اختصاصی وردپرس

نمایندگی وب

 • نمایندگی لینوکس سی پنل
 • نمایندگی لینوکس دایرکت ادمین

خدمات دامنه

 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه

خدمات سرور

 • سرور اختصاصی
 • سرور مجازی

تماس با ما

 • تماس با ما
 • قوانین و مقررات

تهران ، مدنی شمالی ، مجتمع اداری و تجاری مسعود ، پلاک 26 واحد 305

خط ویژه بدون کد و رایگان 

90001709

تلفن تماس

021-77039526

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بنیان نوین ارتباطات صدرا می باشد.