خـط ویـژه،بدون کد تماس رایگان بگیرید!

دامنه انتخابی خود را در کادر زیر بررسی نمایید.

نام دامنه را به صورت انگلیسی وارد نمایید.​

loading
لطفا نام دامنه را وارد نمایید.
لطفا تأیید کنید که شما یک ربات نیستید.

تخفیف ویژه ثبت دامنه

بدون نیاز به کد تخفیف و بدون محدودیت در تعداد 

COM.

374500 تومان/ سالانه

NET.

434000 تومان/ سالانه

IR.

8,000 تومان/سالانه

ID.ir.

8,000 تومان/سالانه

INFO.

108,000 تومان/سالانه

ME.

210,000 تومان/ سالانه

XYZ.

120,700 تومان/ سالانه

SITE.

70,000 تومان/سالانه

SHOP.

315,000 تومان/سالانه

ORG.

385,000 تومان/سالانه

تعرفه خدمات ثبت و تمدید دامنه ساوالان هاست (میزان تخفیف برای ثبت دامنه قابل بررسی است)

پسوند دامنهثبتتمدیدانتقالتخفیف ویژهاطلاعات تخفیفنکات ضروری
com.374,500374,500374,500---
net.434,000434,000434,000---
ir.12,00012,8008,0008,000تخفیف اتوماتیک در ثبت و تمدید یکسالهبعضی از دامنه ها نیاز به ارائه کارت ملی دارند.
id.ir.12,00012,8008,0008,000تخفیف اتوماتیک در ثبت و تمدید یکسالهدارای شرایط خاص فقط اشخاص حقیقی
co.ir.14,50016,00014,500--دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
net.ir.14,50016,00014,500--دارای شرایط خاص فقط اشخاص حقوقی
org.ir.14,50016,00014,500--دارای شرایط خاص برای سازمان های معتبر
sch.ir.18,00018,00018,000--دارای شرایط خاص برای مدارس و آموزشگاه های دارای مجوز رسمی
ac.ir.18,00018,00018,000--دارای شرایط خاص برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای مجوز رسمی
info.959,000959,000959,000105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
org.511,000511,000511,000385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
co.1018,5001018,5001018,500---
online.1200,5001200,5001200,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
biz.626,500626,500626,500---
my.1809,5001809,5001809,500---
link.367,500367,500367,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
help.1099,0001099,0001099,000---
pro.990,500990,500990,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سالدارای شرایط خاص ، ممکن است نیاز به مدرک ترجمه شده فنی و یا دانشگاهی باشد.
one.367,500367,500367,500---
shop.1151,5001151,5001151,500315,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
blog.959,000959,000959,000175,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
app.710,500710,500710,500---
cam.1200,5001200,5001200,500---
land.626,500626,500626,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
academy.990,500990,500990,500665,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
center.668,500668,500668,500315,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
store.1918,0001918,0001918,000105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
art.962,500962,500962,500140,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
ceo.4021,5004021,5004021,500---
bio.2331,0002331,0002331,000525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
fun.721,000721,000721,00070,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
fit.1403,5001403,5001403,500---
fan.1235,5001235,5001235,500315,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
men.185,500185,500185,500---
tv.1109,5001109,5001109,500---
top.1099,0001099,0001099,00070,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
shopping.626,500626,500626,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
world.1641,5001641,5001641,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
site.959,000959,000959,00070,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
best.752,500752,500752,500---
market.1099,0001099,0001099,000---
marketing.1641,5001641,5001641,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
digital.1074,5001074,5001074,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
business.343,000343,000343,000140,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
media.465,500465,500465,500175,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
travel.546,000546,000546,000---
club.525,000525,000525,000---
network.1480,5001480,5001480,500175,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
game.16404,50016404,50016404,500---
sale.465,500465,500465,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
click.367,500367,500367,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
email.707,000707,000707,000210,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
gold.990,500990,500990,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
film.3433,5003433,5003433,500---
gallery.752,500752,500752,500---
audio.5481,0005481,0005481,000---
technology.1641,5001641,5001641,500315,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
management.707,000707,000707,000385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
rest.1281,0001281,0001281,000---
run.584,500584,500584,500140,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
company.343,000343,000343,000140,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
group.1641,5001641,5001641,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
team.1641,5001641,5001641,500140,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
today.707,000707,000707,000105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
chat.990,500990,500990,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
family.829,500829,500829,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
fans.399,000399,000399,000---
salon.668,500668,500668,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
space.721,000721,000721,00070,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
name.402,500402,500402,500---
plus.1683,5001683,5001683,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
pink.668,500668,500668,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
menu.1382,5001382,5001382,500---
fund.990,500990,500990,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
asia.521,500521,500521,500---
style.707,000707,000707,000385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
life.1641,5001641,5001641,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
tech.1680,0001680,0001680,000175,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
press.2499,0002499,0002499,000---
services.990,500990,500990,500210,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
money.829,500829,500829,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
photo.1099,0001099,0001099,000---
live.990,500990,500990,500105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
xyz.413,000413,000413,000105,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
international.668,500668,500668,500315,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
luxury.1421,0001421,0001421,000---
camp.1683,5001683,5001683,500210,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
house.1641,5001641,5001641,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
moda.1074,5001074,5001074,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
repair.990,500990,500990,500280,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
yoga.1403,5001403,5001403,500---
bingo.1641,5001641,5001641,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
eu.528,500528,500528,500--نیاز به آدرس معتبر اتحادیه اروپا با پشتیبانی هماهنگ نمایید.
us.427,000427,000427,000---
cz.367,500367,500367,500---
ae.1505,0001505,0001505,000---
coach.1641,5001641,5001641,500385,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
restaurant.668,500668,500668,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
ca.465,500465,500465,500---
clinic.1641,5001641,5001641,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
cash.990,500990,500990,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
pw.854,000854,000854,000---
dentist.1949,5001949,5001949,500---
as.5278,0005278,0005278,000---
ag.3342,5003342,5003342,500---
af.3412,5003412,5003412,500---
global.990,500990,500990,5001015,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-
black.1886,5001886,5001886,500525,000تخفیف ویژه اتوماتیک / ثبت 1 سال-

پرسشهای رایج

در صورتی که پاسخ خود را پیدا نکرده اید ، حتما با ما در ارتباط باشید.

مالکیت اختصاصی یعنی دامنه خریداری شده توسط شما، با مشخصات و ایمیل شخصی شما و به صورت مستقیم ثبت می‌شود و ساوالان هاست تنها پرداخت کننده هزینه می‌باشد.

قرار داد ساوالان هاست با رجیستری از طریق دفتر گرجستان می‌باشد و برای افزایش امنیت کاربران دامنه‌ها با آدرس غیر ایرانی ثبت می‌شوند.

بله.

کافی‌ست قفل انتقال دامنه را در شرکت قبلی باز کرده و کد انتقال دریافت نمایید.

برای دامنه‌های بین المللی یک ایمیل وریفای از طرق ریجستری به آدرس شما ارسال می‌شود که مشخصات شما در آن نمایش داده می‌شود ( مشخصات شما به عنوان مالک دامنه).

همچنین می‌توانید کنترل پنل اختصاصی بین المللی را دریافت نمایید.

برای دامنه‌های ملی ir نیز هنگام ثبت،  “شناسه ایرنیک” خود را وارد نمایید تا دامنه مستقیما در پنل شما در nic.ir ثبت شود.

میزبانی وب

 • هـاست لینوکس استاندارد
 • هـاست لینوکس حـرفه ای
 • هـاست اختصاصی وردپرس

نمایندگی وب

 • نمایندگی لینوکس سی پنل
 • نمایندگی لینوکس دایرکت ادمین

خدمات دامنه

 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه

خدمات سرور

 • سرور اختصاصی
 • سرور مجازی

تماس با ما

 • تماس با ما
 • قوانین و مقررات

تهران ، مدنی شمالی ، مجتمع اداری و تجاری مسعود ، پلاک 26 واحد 305

خط ویژه بدون کد و رایگان 90001709

تلفن تماس 77039526-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بنیان نوین ارتباطات صدرا می باشد.